Chức danh trong công ty

Posted on

  chức danh trong công ty   Học tên các chức danh trong công ty 1 Chủ tịch hội đồng quản trị 董事长 dǒngshì zhǎng 2 Phó Chủ tịch 副董事长 fù dǒngshì zhǎng 3 Chủ tịch 总裁 zǒngcái 4 Phó…

BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP 2 – MỞ RỘNG (BÀI 01 – BÀI 15)

Posted on Format Đường dẫn

第一课 https://www.mediafire.com/file/b881tbb4c5tam0i/%25E7%25AC%25AC%25E4%25B8%2580%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第二课 https://www.mediafire.com/file/k3gh68ulu8a3l9z/%25E7%25AC%25AC%25E4%25BA%258C%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第三课 https://www.mediafire.com/file/r2fgzabfsb6mbkc/%25E7%25AC%25AC%25E4%25B8%2589%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第四课 https://www.mediafire.com/file/3a8zsz47vbklcwf/%25E7%25AC%25AC%25E5%259B%259B%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第五课 https://www.mediafire.com/file/t339cbq4k5obhix/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25BA%2594%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第六课 https://www.mediafire.com/file/l4yovb21q6cc2ts/%25E7%25AC%25AC%25E5%2585%25AD%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第七课 https://www.mediafire.com/file/ul8jngc7z2skw42/%25E7%25AC%25AC%25E4%25B8%2583%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第八课 https://www.mediafire.com/file/d0i31yhfwbq1c2w/%25E7%25AC%25AC%25E5%2585%25AB%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第九课 https://www.mediafire.com/file/mtcdmzj205q7l46/%25E7%25AC%25AC%25E4%25B9%259D%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第十课 https://www.mediafire.com/file/a4r488vkntre3d4/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第十一课 https://www.mediafire.com/file/cllpcq6oyuplucn/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25B8%2580%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第十二课 https://www.mediafire.com/file/rkw9xcfffx7mpac/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25BA%258C%25E8%25AF%25BE%25282%2529.mp3/file 第十三课 https://www.mediafire.com/file/ryqpoa7mdb33xgk/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25B8%2589%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第十四课 https://www.mediafire.com/file/okcxujvw69ctyqi/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E5%259B%259B%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第十五课 https://www.mediafire.com/file/t339cbq4k5obhix/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25BA%2594%25E8%25AF%25BE.mp3/file        

BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP 1 (BÀI 01 – BÀI 15)

Posted on Format Đường dẫn

  第一课 https://www.mediafire.com/file/xrta9zko2h6789s/b1.mp3/file 第二课 https://www.mediafire.com/file/ynjyxvl2z7k6ifs/b2.mp3/file 第三课 https://www.mediafire.com/file/udfzdhwy0rm8idz/b3.mp3/file 第四课 https://www.mediafire.com/file/cw38ze4u13fkrdd/b4.mp3/file 第五课 https://www.mediafire.com/file/i3lh3a3vs6b1lp1/b5.mp3/file 第六课 https://www.mediafire.com/file/e5mklgxs2bi3oqx/b6.mp3/file 第七课 https://www.mediafire.com/file/3eibt6kstax0vg0/b7.mp3/file 第八课 https://www.mediafire.com/file/ssy0553uztrbjoe/b8.mp3/file 第九课 https://www.mediafire.com/file/adbzi9rh020g337/b9.mp3/file 第十课 https://www.mediafire.com/file/zud12gib3814dzk/b10.mp3/file 第十一课 https://www.mediafire.com/file/2anjaljo3u3q68c/b11.mp3/file 第十二课 https://www.mediafire.com/file/x339z5cxbalz4d4/b12.mp3/file 第十三课 https://www.mediafire.com/file/oofdc8wc4g7p3fi/b13.mp3/file 第十四课 https://www.mediafire.com/file/5sscrtcj9w4757a/b14.mp3/file 第十五课 https://www.mediafire.com/file/dwd8zs15u28db08/b15.mp3/file                  …

Page 12 of 12« First...89101112