BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 1 (BÀI 16-30)

Posted on Format Đường dẫn

  第16课 https://www.mediafire.com/file/ivgn9iperup0vu0/b16.mp3/file 第17课 https://www.mediafire.com/file/jsh1d8rtkkzjkwi/b17.mp3/file 第18课 https://www.mediafire.com/file/vf72gohthbb32co/b18.mp3/file 第19课 https://www.mediafire.com/file/9qathhdc09owopj/b19.mp3/file 第20课 https://www.mediafire.com/file/ufl46fovn1ile5e/b20.mp3/file 第21课 https://www.mediafire.com/file/kmots217msf5i76/b21.mp3/file 第22课 https://www.mediafire.com/file/pqxte84093ifauj/b22.mp3/file 第23课 https://www.mediafire.com/file/wrazk1vey1v48at/b23.mp3/file 第24课   第25课   第26课   第27课   第28课   第29课   第30课    

BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP 2 – MỞ RỘNG (BÀI 01 – BÀI 15)

Posted on Format Đường dẫn

第一课 https://www.mediafire.com/file/b881tbb4c5tam0i/%25E7%25AC%25AC%25E4%25B8%2580%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第二课 https://www.mediafire.com/file/k3gh68ulu8a3l9z/%25E7%25AC%25AC%25E4%25BA%258C%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第三课 https://www.mediafire.com/file/r2fgzabfsb6mbkc/%25E7%25AC%25AC%25E4%25B8%2589%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第四课 https://www.mediafire.com/file/3a8zsz47vbklcwf/%25E7%25AC%25AC%25E5%259B%259B%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第五课 https://www.mediafire.com/file/t339cbq4k5obhix/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25BA%2594%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第六课 https://www.mediafire.com/file/l4yovb21q6cc2ts/%25E7%25AC%25AC%25E5%2585%25AD%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第七课 https://www.mediafire.com/file/ul8jngc7z2skw42/%25E7%25AC%25AC%25E4%25B8%2583%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第八课 https://www.mediafire.com/file/d0i31yhfwbq1c2w/%25E7%25AC%25AC%25E5%2585%25AB%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第九课 https://www.mediafire.com/file/mtcdmzj205q7l46/%25E7%25AC%25AC%25E4%25B9%259D%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第十课 https://www.mediafire.com/file/a4r488vkntre3d4/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第十一课 https://www.mediafire.com/file/cllpcq6oyuplucn/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25B8%2580%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第十二课 https://www.mediafire.com/file/rkw9xcfffx7mpac/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25BA%258C%25E8%25AF%25BE%25282%2529.mp3/file 第十三课 https://www.mediafire.com/file/ryqpoa7mdb33xgk/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25B8%2589%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第十四课 https://www.mediafire.com/file/okcxujvw69ctyqi/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E5%259B%259B%25E8%25AF%25BE.mp3/file 第十五课 https://www.mediafire.com/file/t339cbq4k5obhix/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25BA%2594%25E8%25AF%25BE.mp3/file        

BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP 1 (BÀI 01 – BÀI 15)

Posted on Format Đường dẫn

  第一课 https://www.mediafire.com/file/xrta9zko2h6789s/b1.mp3/file 第二课 https://www.mediafire.com/file/ynjyxvl2z7k6ifs/b2.mp3/file 第三课 https://www.mediafire.com/file/udfzdhwy0rm8idz/b3.mp3/file 第四课 https://www.mediafire.com/file/cw38ze4u13fkrdd/b4.mp3/file 第五课 https://www.mediafire.com/file/i3lh3a3vs6b1lp1/b5.mp3/file 第六课 https://www.mediafire.com/file/e5mklgxs2bi3oqx/b6.mp3/file 第七课 https://www.mediafire.com/file/3eibt6kstax0vg0/b7.mp3/file 第八课 https://www.mediafire.com/file/ssy0553uztrbjoe/b8.mp3/file 第九课 https://www.mediafire.com/file/adbzi9rh020g337/b9.mp3/file 第十课 https://www.mediafire.com/file/zud12gib3814dzk/b10.mp3/file 第十一课 https://www.mediafire.com/file/2anjaljo3u3q68c/b11.mp3/file 第十二课 https://www.mediafire.com/file/x339z5cxbalz4d4/b12.mp3/file 第十三课 https://www.mediafire.com/file/oofdc8wc4g7p3fi/b13.mp3/file 第十四课 https://www.mediafire.com/file/5sscrtcj9w4757a/b14.mp3/file 第十五课 https://www.mediafire.com/file/dwd8zs15u28db08/b15.mp3/file                  …