BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 1 (BÀI 16-30)

Posted on Format Đường dẫn

 

第16课

第17课

第18课

第19课

第20课

第21课

第22课

第23课

第24课

第25课

第26课

第27课

第28课

第29课

第30课