BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP 2 – MỞ RỘNG (BÀI 01 – BÀI 15)

Posted on Format Đường dẫn

第一课

https://www.mediafire.com/file/b881tbb4c5tam0i/%25E7%25AC%25AC%25E4%25B8%2580%25E8%25AF%25BE.mp3/file

第二课

https://www.mediafire.com/file/k3gh68ulu8a3l9z/%25E7%25AC%25AC%25E4%25BA%258C%25E8%25AF%25BE.mp3/file

第三课

https://www.mediafire.com/file/r2fgzabfsb6mbkc/%25E7%25AC%25AC%25E4%25B8%2589%25E8%25AF%25BE.mp3/file

第四课

https://www.mediafire.com/file/3a8zsz47vbklcwf/%25E7%25AC%25AC%25E5%259B%259B%25E8%25AF%25BE.mp3/file

第五课

https://www.mediafire.com/file/t339cbq4k5obhix/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25BA%2594%25E8%25AF%25BE.mp3/file

第六课

https://www.mediafire.com/file/l4yovb21q6cc2ts/%25E7%25AC%25AC%25E5%2585%25AD%25E8%25AF%25BE.mp3/file

第七课

https://www.mediafire.com/file/ul8jngc7z2skw42/%25E7%25AC%25AC%25E4%25B8%2583%25E8%25AF%25BE.mp3/file

第八课

https://www.mediafire.com/file/d0i31yhfwbq1c2w/%25E7%25AC%25AC%25E5%2585%25AB%25E8%25AF%25BE.mp3/file

第九课

https://www.mediafire.com/file/mtcdmzj205q7l46/%25E7%25AC%25AC%25E4%25B9%259D%25E8%25AF%25BE.mp3/file

第十课

https://www.mediafire.com/file/a4r488vkntre3d4/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E8%25AF%25BE.mp3/file

第十一课

https://www.mediafire.com/file/cllpcq6oyuplucn/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25B8%2580%25E8%25AF%25BE.mp3/file

第十二课

https://www.mediafire.com/file/rkw9xcfffx7mpac/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25BA%258C%25E8%25AF%25BE%25282%2529.mp3/file

第十三课

https://www.mediafire.com/file/ryqpoa7mdb33xgk/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25B8%2589%25E8%25AF%25BE.mp3/file

第十四课

https://www.mediafire.com/file/okcxujvw69ctyqi/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E5%259B%259B%25E8%25AF%25BE.mp3/file

第十五课

https://www.mediafire.com/file/t339cbq4k5obhix/%25E7%25AC%25AC%25E5%258D%2581%25E4%25BA%2594%25E8%25AF%25BE.mp3/file