BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP 1 (BÀI 01 – BÀI 15)

Posted on Format Đường dẫn

第一课

第二课

第三课

第四课

第五课

第六课

第七课

第八课

第九课

第十课

第十一课

第十二课

第十三课

第十四课

第十五课