BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP 1 (BÀI 01 – BÀI 15)

Posted on Format Đường dẫn

 

第一课

https://www.mediafire.com/file/xrta9zko2h6789s/b1.mp3/file

第二课

https://www.mediafire.com/file/ynjyxvl2z7k6ifs/b2.mp3/file

第三课

https://www.mediafire.com/file/udfzdhwy0rm8idz/b3.mp3/file

第四课

https://www.mediafire.com/file/cw38ze4u13fkrdd/b4.mp3/file

第五课

https://www.mediafire.com/file/i3lh3a3vs6b1lp1/b5.mp3/file

第六课

https://www.mediafire.com/file/e5mklgxs2bi3oqx/b6.mp3/file

第七课

https://www.mediafire.com/file/3eibt6kstax0vg0/b7.mp3/file

第八课

https://www.mediafire.com/file/ssy0553uztrbjoe/b8.mp3/file

第九课

https://www.mediafire.com/file/adbzi9rh020g337/b9.mp3/file

第十课

https://www.mediafire.com/file/zud12gib3814dzk/b10.mp3/file

第十一课

https://www.mediafire.com/file/2anjaljo3u3q68c/b11.mp3/file

第十二课

https://www.mediafire.com/file/x339z5cxbalz4d4/b12.mp3/file

第十三课

https://www.mediafire.com/file/oofdc8wc4g7p3fi/b13.mp3/file

第十四课

https://www.mediafire.com/file/5sscrtcj9w4757a/b14.mp3/file

第十五课

https://www.mediafire.com/file/dwd8zs15u28db08/b15.mp3/file