BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP

Posted on

   http://www.mediafire.com/file/zcvtmw248vwwfog/b31.mp3 http://www.mediafire.com/file/8wee6snvirte5d7/b32.mp3 http://www.mediafire.com/file/dlcz5ehhq164ert/b33.mp3 http://www.mediafire.com/file/75wbo9mufegjch5/b34.mp3 http://www.mediafire.com/file/13o9lchr3mb0686/b35.mp3 http://www.mediafire.com/file/j88484asqi1vn4i/b36.mp3 http://www.mediafire.com/file/ke9jzikeh5y1e4f/b37.mp3 http://www.mediafire.com/file/a2rnn4u0a3qcweu/b38.mp3 http://www.mediafire.com/file/qxojic9dpcwdgmq/b39.mp3 http://www.mediafire.com/file/1xtganu6fbuofua/b40.mp3 http://www.mediafire.com/file/kicyzdvq5daemva/b41.mp3 http://www.mediafire.com/file/28myr6q2vxmj4bf/b42.mp3 http://www.mediafire.com/file/qqkomzzkrb3ekdo/b43.mp3 http://www.mediafire.com/file/1m2r4s44gcz1zgc/b44.mp3 http://www.mediafire.com/file/19bc0k7yuu4hqsj/b45.mp3

BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 1 (BÀI 16-30)

Posted on Format Đường dẫn

  第16课 http://www.mediafire.com/file/5i2267m43211ml0/16.mp3 第17课 http://www.mediafire.com/file/hshhm08yiuiddz3/17.mp3   第18课 http://www.mediafire.com/file/cjj30bfv91dv9ve/18.mp3   第19课 http://www.mediafire.com/file/6z1m1x268121pwm/19.mp3   第20课 http://www.mediafire.com/file/uf8y74o2f89dpso/20.mp3   第21课 http://www.mediafire.com/file/3sw5h5xwycgxy76/21.mp3   第22课 http://www.mediafire.com/file/8lgtq9azk39pmhh/22.mp3   第23课 http://www.mediafire.com/file/k6dkgih50kbm05m/23.mp3   第24课 http://www.mediafire.com/file/hqv0nlagfi95671/24.mp3   第25课 http://www.mediafire.com/file/o6y5nldnr6gen19/25.mp3   第26课 http://www.mediafire.com/file/3ja8175ito33byr/26.mp3   第27课 http://www.mediafire.com/file/ebc1264eb5ax82z/27.mp3   第28课 http://www.mediafire.com/file/3ans93obu6n1qq7/28.mp3/file    …

BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP 2 – MỞ RỘNG (BÀI 01 – BÀI 15)

Posted on Format Đường dẫn

第一课 http://www.mediafire.com/file/a4r488vkntre3d4/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E8%AF%BE.mp3 第二课 http://www.mediafire.com/file/a4r488vkntre3d4/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E8%AF%BE.mp3 第三课 http://www.mediafire.com/file/r2fgzabfsb6mbkc/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%AF%BE.mp3 第四课 http://www.mediafire.com/file/r2fgzabfsb6mbkc/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%AF%BE.mp3 第五课 http://www.mediafire.com/file/pq917yrg4xpd6ze/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E8%AF%BE.mp3 第六课 http://www.mediafire.com/file/r2fgzabfsb6mbkc/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%AF%BE.mp3 第七课 http://www.mediafire.com/file/r2fgzabfsb6mbkc/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%AF%BE.mp3 第八课 http://www.mediafire.com/file/3chvdi65kicubih/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E8%AF%BE.mp3 第九课 http://www.mediafire.com/file/mtcdmzj205q7l46/%E7%AC%AC%E4%B9%9D%E8%AF%BE.mp3 第十课 http://www.mediafire.com/file/a4r488vkntre3d4/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E8%AF%BE.mp 第十一课 http://www.mediafire.com/file/a4r488vkntre3d4/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E8%AF%BE.mp 第十二课 http://www.mediafire.com/file/rkw9xcfffx7mpac/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%BA%8C%E8%AF%BE.mp3 第十三课 http://www.mediafire.com/file/ryqpoa7mdb33xgk/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%89%E8%AF%BE.mp3 第十四课 http://www.mediafire.com/file/okcxujvw69ctyqi/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E5%9B%9B%E8%AF%BE.mp3 第十五课 http://www.mediafire.com/file/38mdx144if5u2zx/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%BA%94%E8%AF%BE.mp3        

BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP 1 (BÀI 01 – BÀI 15)

Posted on Format Đường dẫn

第一课   http://www.mediafire.com/file/xrta9zko2h6789s/b1.mp3     第二课 http://www.mediafire.com/file/ynjyxvl2z7k6ifs/b2.mp3     第三课 http://www.mediafire.com/file/udfzdhwy0rm8idz/b3.mp3     第四课 http://www.mediafire.com/file/cw38ze4u13fkrdd/b4.mp3     第五课 http://www.mediafire.com/file/i3lh3a3vs6b1lp1/b5.mp3/file     第六课 http://www.mediafire.com/file/e5mklgxs2bi3oqx/b6.mp3/file     第七课 http://www.mediafire.com/file/3eibt6kstax0vg0/b7.mp3/file     第八课 http://www.mediafire.com/file/ssy0553uztrbjoe/b8.mp3/file     第九课 http://www.mediafire.com/file/adbzi9rh020g337/b9.mp3/file   第十课 http://www.mediafire.com/file/zud12gib3814dzk/b10.mp3    …