BÀI NGHE – CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP 2 – MỞ RỘNG (BÀI 01 – BÀI 15)

Posted on Format Đường dẫn

第一课

http://www.mediafire.com/file/a4r488vkntre3d4/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E8%AF%BE.mp3

第二课

http://www.mediafire.com/file/a4r488vkntre3d4/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E8%AF%BE.mp3

第三课

http://www.mediafire.com/file/r2fgzabfsb6mbkc/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%AF%BE.mp3

第四课

http://www.mediafire.com/file/r2fgzabfsb6mbkc/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%AF%BE.mp3

第五课

http://www.mediafire.com/file/pq917yrg4xpd6ze/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E8%AF%BE.mp3

第六课

http://www.mediafire.com/file/r2fgzabfsb6mbkc/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%AF%BE.mp3

第七课

http://www.mediafire.com/file/r2fgzabfsb6mbkc/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%AF%BE.mp3

第八课

http://www.mediafire.com/file/3chvdi65kicubih/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E8%AF%BE.mp3

第九课

http://www.mediafire.com/file/mtcdmzj205q7l46/%E7%AC%AC%E4%B9%9D%E8%AF%BE.mp3

第十课

http://www.mediafire.com/file/a4r488vkntre3d4/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E8%AF%BE.mp

第十一课

http://www.mediafire.com/file/a4r488vkntre3d4/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E8%AF%BE.mp

第十二课

http://www.mediafire.com/file/rkw9xcfffx7mpac/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%BA%8C%E8%AF%BE.mp3

第十三课

http://www.mediafire.com/file/ryqpoa7mdb33xgk/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%89%E8%AF%BE.mp3

第十四课

http://www.mediafire.com/file/okcxujvw69ctyqi/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E5%9B%9B%E8%AF%BE.mp3

第十五课

http://www.mediafire.com/file/38mdx144if5u2zx/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%BA%94%E8%AF%BE.mp3